تاريخ روز : چهارشنبه 12 آذر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

محدوديت هاي جديد كرونابا توجه به محدوديت هاي ايجاد شده توسط ستاد ملي مقابله با كرونا ، بدينوسيله امور سهام شركت
از تاريخ  1399/09/01  به مدت دو هفته تعطيل مي باشد.