تاريخ روز : چهارشنبه 12 آذر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه دريافت آخرين برگه سهامسهامداران محترم  جهت دريافت آخرين برگه سهام خود ، پس از تكميل فرآيند ثبت نام در سامانه سجام
به سايت دارا ،درگاه الكترونيكي سهامداران به نشاني :
https://ddn.csdiran.com وارد شده و با رؤيت اطلاعات سبد دارائي سهام خود نسبت به پرينت
آخرين برگه سهام اقدام نمايند.


تصاویر